general Terms and conditions

Provozní řád Sportovního centra Ultimate Fitness

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem Sportovního centra Ultimate Fitness na adrese Lazecká 393/70a, 779 00 Olo-mouc (dále jen "Centra") provozovaného společ-ností Ultimate Fitness s.r.o., Lazecká 393/70a, 779 00 Olomouc, IČ: 06683975, (dále jen „Provo-zovatel“) a jeho návštěvníky.

Každý návštěvník Centra je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Vstupem do Centra, využíváním jeho prostor či služeb či zakoupením vstupu, permanentky či služby s ním vyjadřuje plný sou-hlas a zavazuje se ho dodržovat.

1. Kdo může Centrum užívat

Oprávněn užívat zařízení a prostory Centra a čerpat jeho služby je každý návštěvník, který uhradil vstupné podle druhu čerpané služby dle Ceníku a tím se zavázal dodržovat pravidla sta-novená tímto Provozním řádem.

Návštěvník musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Mladší osoby mohou do Centra vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby; tato osoba přitom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého návštěvníka, je povinna se mu neustá-le věnovat a nenechat jej bez dozoru. Přivede-li však návštěvník posilovny dítě mladší 7 let, je povinen mu zamezit, aby se volně pohybovalo v prostoru Centra a vylézalo na jeho zařízení a stroje.

2. Po příchodu do Centra

Přijede-li návštěvník k Centru automobilem, je povinen využít k jeho zaparkování pouze k tomu určená a označená parkovací místa.P

o vstupu do Centra je každý návštěvník povinen se vyzout a případně rovnou přezout do vlastní čisté obuvi.

Následně se v Recepci s obsluhou dohodne na výběru služby/vstupného, způsobu platby (hoto-vě, permanentka), vstup/službu rovnou uhradí a převezme klíč od šatní skříňky.

Zakoupí-li si návštěvník během své návštěvy z nabídky Centra nápoje či potraviny a obsluha mu je poskytne, aniž by je okamžitě uhradil, návštěv-ník se je zavazuje uhradit nejpozději před opuště-ním Centra.

3. Úhrada vstupného a permanentky

Sportovní centrum Ultimate Fitness nabízí ná-vštěvníkům několik forem úhrady za nabízené služby a produkty. Ceny těchto produktů a služeb jsou stanoveny samostatným Ceníkem, který je zveřejněn ve vstupních prostorách Centra. Tento Ceník může provozovatel kdykoliv ze dne na den bez předchozího oznámení změnit.

Zakoupí-li si návštěvník permanentku, tato opravňuje k čerpání příslušných vstupů či služeb pouze osobu, která si permanentku zakoupila; permanentka je tedy nepřenosná.

Opravňuje-li permanentka návštěvníka k určitému počtu vstupů, tento počet vstupů je nutné vyčer-pat nejpozději do 6 měsíců od data jejího zakou-pení; platnost permanentek se neprodlužuje a v případě nevyčerpání vstupů nijak nenahrazuje.

4. Rezervace na skupinové tréninky a jejich rušení

Chce-li se návštěvník zúčastnit některého ze skupinových tréninků, musí se na něj předem přihlásit a zarezervovat si místo. Rezervaci může provést osobně nejpozději den předem v Recepci Centra nebo na internetu prostřednictvím rezer-vační aplikace na www.ultimatefitness.cz.

Rezervace, která není prokazatelně zrušená nejpozději 4 hodiny před začátkem příslušného tréninku, je závazná a návštěvníkovi bude účto-ván příslušný poplatek i přesto, že se tréninku nezúčastní.

5. Odkládání svršků a obuvi

Veškeré svršky je každý návštěvník povinen uložit do šatní skříňky, kterou může využít po dobu své návštěvy Centra. Klíč ke skříňce si návštěvník zapůjčí v Recepci; při ztrátě klíče nebo jeho vynesení z Centra je návštěvník povi-nen uhradit poplatek dle Ceníku.

Obuv si může návštěvník odložit do polic k tomu určených, protože však Provozovatel nenese odpovědnost za takto volně odložené boty či jiné osobní věci, návštěvníkovi je doporučeno uložit obuv do šatních skříněk.

Návštěvník je povinen před opuštěním Centra skříňku vyklidit, ponechat otevřenou a klíč vrátit na Recepci. Skříňky, které nebudou vyklizeny do konce otevírací doby Centra v daném dni, budou pracovníky Centra z bezpečnostních důvodů otevřeny a jejich obsah vyklizen. Náklady na otevření skříňky a výrobu nové zámkové vložky a klíče hradí návštěvník, který skříňku včas nevy-klidil. Nevyzvedne-li si návštěvník obsah vyklize-né skříňky v Recepci Centra nejpozději během dvou týdnů od vyklizení, Provozovatel je opráv-něn veškerý takový obsah bez náhrady zlikvido-vat.

Návštěvník bere na vědomí, že skříňky nejsou určené k ukládání cenností (např. hotovosti, pe-něženek s obsahem, hodinek, řetízků, šperků, telefonů, tabletů, notebooků, elektroniky a dal-ších). Pokud takovou cennost potřebuje návštěv-ník během návštěvy Centra uschovat, je nutné ji předat personálu na Recepci nebo uložit do zvláštního trezoru v Centru; tato služba může být zpoplatněna. V opačném případě Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou na uložené věci a za cennosti uložené proti těmto pravidlům nese plnou odpovědnost návštěvník.

V případě ztráty či krádeže jakékoliv části svého majetku v prostorách Centra je návštěvník povi-nen tuto událost bezprostředně ohlásit obsluze v Recepci Centra, přivolat Policii ČR k sepsání protokolu a sám si vyplnit příslušný tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebu-de brán zřetel.

6. Bezpečnostní pravidla Centra

Návštěvník vykonává veškerou sportovní činnost v Centru na svou vlastní odpovědnost a nebez-pečí

Návštěvní Centra je povinen při využívání zaří-zení a služeb Centra dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních návštěvníků a respektovat pokyny pracovníků Centra. Stejně tak je povinni chovat se v Centru tak, aby umožnil i ostatním jeho nerušené užívá-ní.

Posilovací stroje, cvičební nářadí a vybavení Centra používá návštěvník vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou určeny a takovým způso-bem, aby neohrozil zdraví či majetek svůj či ji-ných.

Návštěvník je povinen při cvičení s nakládacími činkami používat uzávěry nakládacích os. Činky, osy činek a další kovové předměty je návštěvník povinen odkládat na stojany k tomu určené a nikoli na kožené potahy laviček a strojů. Na ko-žené potahy je zakázáno stoupat v obuvi. Po ukončení cvičení je návštěvník povinen uvést nářadí a stroje zpět do původní polohy a na svá místa. Jakékoli vlastní úpravy a přesouvání sto-janů, stojů nebo ostatního vybavení Centra je zakázáno.

Návštěvník je povinen předcházet poškození zařízení Centra, případně zjištěné poškození nebo nedostatky oznámit na Recepci Centra. V případě, že některé zařízení vykazuje dle názoru návštěvníka závadu ohrožující bezpečnost uživa-tele, je povinen tuto skutečnost oznámit obsluze v Recepci Centra a zařízení nepoužívat.

V případě, že návštěvník úmyslně či nedbalostí poškodí jakékoliv zařízení či majetek Centra nebo jiného, je povinen způsobenou škodu uhradit. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze v Recepci Centra.

Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Návštěvník nesmí v Centru vy-konávat sportovní činnost, pokud je nemocný, zraněný, pravidelně užívá léky či jiné látky, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit jeho fyzické či duševní schopnosti anebo je jinak indisponová-ni pro výkon sportovní činnosti. Tento zákaz se nevztahuje na osoby, které doloží písemné pro-hlášení lékaře o tom, že daná osoba může vyko-návat sportovní činnosti v Centru i přesto, že nesplňuje shora stanovené podmínky. Předchozí konzultace lékaře k možnosti využívání jednotli-vých služeb a zařízení Centra se doporučuje zejména osobám trpícím cukrovkou, srdečními nemocemi, vysokým nebo nízkým tlakem krve a těhotným ženám.

Do všech prostor Centra je zakázán vstup oso-bám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špina-vém nebo zjevně nevhodném oblečení nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V Centru platí zá-kaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty.

7. Hygiena při a po cvičení

Ke cvičení používá každý návštěvník čisté spor-tovní oblečení a vždy pevnou sportovní obuv; nikdy necvičí naboso.

Každý cvičenec musí mít ručník a používat jej během a po cvičení tak, aby po sobě nezanechal na žádném místě Centra pot či jiné znečištění. Pokud ručník nemá, může si jej za úhradu zapůj-čit či zakoupit v Recepci. Při nepoužití ručníku může být návštěvník z Centra bez náhrady vyká-zán.

8. Konzumace potravin a nápojů

Potraviny lze v Centru konzumovat pouze v od-počinkové zóně. Nápoje lze v Centru konzumovat v odpočinkové zóně a taktéž během cvičení na cvičební ploše, vždy však tak, aby nedošlo ke znečištění těchto prostor.

9. Ukončení cvičení a opuštění Centra

Návštěvník je povinen ukončit svou sportovní činnosti nejpozději patnáct minut před koncem provozní doby Centra a opustit jeho prostory, včetně odchodu ze sprch/šaten a uzavření účtu u obsluhy, nejpozději do konce provozní doby.

Provozní doba Centra je: Po-Pá 06:00 – 21:00, So 08:00 – 12:00, Ne 08:00 – 13:00. Provozní doba Centra ve dnech státních svátků je shodná s provozní dobou o víkendových dnech, není-li oznámeno jinak. Provozovatel si tímto vyhrazuje právo zkrátit či pozměnit provozní dobu Centra dle potřeby.

10. Dodržování pokynů personálu

Návštěvník je povinen řídit se pokyny personálu a nevstupovat do provozních a technických míst-ností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení.

V případě nevhodného chování návštěvníka v prostorách Centra má personál právo takového jedince vykázat bez náhrady na vrácení vstupné-ho a zamezit mu další vstup do objektu.

Filmování, natáčení, fotografování a jiné pořizo-vání záznamů v prostorách Centra či jeho prostor je možné jen s prokazatelným a výslovným sou-hlasem Provozovatele.

Návštěvníkům je zakázáno využívat v prostorách Centra vlastní osobní trenéry či jako osobní tre-nér zde bez předchozího prokazatelného souhlasu Provozovatele trenérskou činnost vyvíjet, a to zejména z důvodu bezpečnosti a zajištění kvality poskytovaných služeb.

11. Obchodní sdělení a osobní údaje

Návštěvník souhlasí s tím, aby mu Provozovatel zasílal na jeho email, telefonní číslo či poštovní adresu obchodní sdělení. Tento souhlas může kdykoliv odvolat u obsluhy Recepce Centra nebo odpovědí slovem "nezasílat" na zaslané obchodní sdělení.

Návštěvník souhlasí se zpracováním osobních údajů, které uvedl v Registračním listu a údajů o svých sportovních aktivitách a čerpaných služ-bách v Centru. Tyto údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu návštěv Centra a 10 let po jeho skončení. Tento souhlas, který návštěvník nemusí poskytnout, může návštěvník kdykoliv vzít zpět, požadovat informaci, jaké jeho údaje jsou zpracovávány, požadovat vysvětlení způso-bu zpracování vašich osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat či opravit, požadovat jejich výmaz, omezit jejich zpracování či vznést námitku proti zpracování a obrátit se dozorový Úřad na ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povin-ností správce údajů.

12. Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdy-koli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v prostorách Centra. Aktu-ální znění Provozního řádu je vždy k dispozici a zveřejněno v prostorách Centra a na interneto-vých stránkách ww.ultimatefitness.cz.

Připomínky a návrhy ke zlepšení fungování Cen-tra může návštěvník adresovat na zodpovědnou osobu Provozovatele: Jan Grézl, email: jan.grezl@ultimatefitness.cz

Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 1. 7. 2018